Ngày 21/12/2007, SGDCK Tp.HCM đã chấp thuận việc mua cổ phiếu quỹ của CTCP Dược Hậu Giang (DHG) với nội dung như sau:

Số lượng đăng ký mua: 2.280 cổ phiếu

Mục đích: Mua lại cổ phiếu quỹ DHG của CBCNV chủ chốt nghỉ việc đã được phân phối cổ phiếu trong đợt phát hành 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Thời gian giao dịch: từ 07/01/2008 đến ngày 11/01/2007

Phương thức giao dịch: Không thông qua sàn giao dịch