DHG Pharma công bố thông tin về việc gia hạn chức vụ của các Phó Tổng Giám Đốc: Xem/Tải về