Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bằng văn bản năm 2017: Xem/Tải về