Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bằng văn bản năm 2017: Xem/Tải về