DHG Pharma công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2017.

Vui lòng xem chi tiết kèm theo: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2017