+ Công bố thông tin ngày 08/02/2018
+ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 19