Quyết định HĐQT về việc tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Người Đại diện theo pháp luật, Quyền Tổng Giám Đốc đối với ông Đoàn Đình Duy Khương