Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – Cơ sở thu mua và nấu cao Artichaut