Công bố thông tin về việc giải thể văn phòng đại diện