Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Võ Văn Kim Y - Giám đốc Kỹ thuật