Công bố thông tin về việc nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phiếu DHG của Taisho