Nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu DHG của Taisho