Công bố thông tin về việc bầu chủ tịch HĐQT, nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT và Ban TGĐ