Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo về việc giao dịch cổ đông nội bộ: bao_cao_giao_dich_co_dong_noi_bo