Ngày 20/04/2015, DHG Pharma tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tại Hội trường Nhà máy mới, KCN Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Có 958 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 85,78% số cổ phần có quyền biểu quyết.


Đại hội đã thảo luận các vấn đề: báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động công ty năm 2014, kế hoạch đầu tư năm 2015 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2015; báo cáo về hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2014; báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014; tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015; tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; tờ trình chọn lựa công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2015 cho công ty mẹ và các công ty con. Các nội dung thảo luận đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.


Năm 2014, doanh thu thuần hợp nhất của DHG là 3.913 tỷ đồng, đạt và vượt so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 722 tỷ đồng (loại trừ thu nhập tài chính là 687 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với năm 2013), tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam (18 năm liền) về doanh thu, lợi nhuận và năng lực sản xuất.


Với chủ đề "Tái sinh và thịnh vượng", DHG Pharma đặt ra các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 là doanh thu thuần đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm thu nhập tài chính là 729 tỷ đồng.

 

Sau đây là các hình ảnh được ghi nhận tại Đại Hội:

 

DAI HOI CO DONG 2014  (3)

Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên 2014.

 

DAI HOI CO DONG 2014  (4)

Đoàn Chủ Tịch tại Đại Hội Cổ Đông

 

DAI HOI CO DONG 2014  (1)

Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội

 

DAI HOI CO DONG 2014  (2)

Cổ đông biểu quyết thông qua chương trình Đại hội