Sáng ngày 28/4/2016, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Có 909 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 85,30% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã lần lượt thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2016 – 2020; Kế hoạch đầu tư và chỉ tiêu kinh doanh năm 2016.

Trong đó, năm 2015, DHG Pharma mở rộng kinh doanh hàng ngoại độc quyền để khai thác lợi thế hệ thống phân phối, tăng liên kết hợp tác quốc tế. Doanh thu phân phối hàng Eugica, MSD, Mitoyo, ... liên tục đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch với doanh thu gần 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 5 năm tới, DHG vẫn sẽ duy trì mảng kinh doanh hàng tự sản xuất chiếm từ 80% trở lên cơ cấu doanh thu. Nhà máy mới Betalactam đã hoàn thành trong năm 2015. Kết quả kinh doanh năm 2015 với doanh thu thuần đạt: 3.608 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 593 tỷ đồng.

Mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2016 – 2020: Tăng trưởng bình quân doanh thu thuần ≥ 15% mỗi năm, đến năm 2020 ≥ 300 triệu USD; Là doanh nghiệp dược có kênh phân phối sâu, rộng và đa dạng nhất; Là nhà sản xuất thuốc Generics lớn nhất Việt Nam, đạt 10% thị phần thuốc sản xuất trong nước; Phát triển các sản phẩm công nghệ sinh học có nguồn gốc nguyên liệu thiên nhiên (đặc biệt là nguồn thảo dược của Việt Nam), có bằng chứng khoa học hoặc tài liệu được Bộ y tế công nhận, mang hàm lượng khoa học kỹ thuật cao; Nâng cao và đảm bảo các chỉ tiêu tài chính hiệu quả: ROS ≥ 15%; ROE ≥ 23%; ROA ≥ 19%; Thực hiện tốt trách nhiệm môi trường, xã hội  (CSR) và tối ưu hóa lợi ích cho các bên hữu quan.

Năm 2016, DHG Pharma cũng đặt chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu thuần 3.733 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục tổ chức triển khai, giải ngân các hạng mục đầu tư đã được phê duyệt các năm trước đó.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 DHG Pharma

Đoàn Chủ tịch Đại hội Cổ đông

Cổ đông đặt câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch tại Đai hội 

Bà Phạm Thị Việt Nga – Tổng Giám đốc Công ty đại diện trả lời câu hỏi của Cổ đông

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết

Cổ đông biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Ông Đoàn Đình Duy Khương – Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua bản Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2015