Thư mời chào giá

* Hồ sơ nhà cung cấp bao gồm: 

Thư chào giá

Biểu giá chào chi tiết

Bảng cam kết thời gian bảo hành

Bảng cam kết thực hiện gói thầu cung cấp