Thông báo đấu giá tài sản đã qua sử dụng ngày 03/05/2021