Thông báo đấu giá tài sản cố định đã qua sử dụng ngày 20/05/2021