Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng/2016 - Hợp nhất: Xem / Tải về

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng/2016 - Công ty mẹ: Xem / Tải về

Giải trình chênh lệch số liệu BCTC soat xet: Xem / Tải về