Phiếu lấy ý kiến biểu quyết: Xem / Tải về

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017: Xem / Tải về

Mẫu giấy ủy quyền: Xem / Tải về