Ghi chú: Để bảo vệ môi trường, tất cả các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 sẽ sử dụng bản mềm và được đăng tải trên website của DHG, mục Quan hệ cổ đông (www.dhgpharma.com.vn).