+ Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý 1/2017: Xem/Tải về
+ Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Quý 1/2017: Xem/Tải về