Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin công bố các báo cáo:

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2017 - Hợp nhất 

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2017 - Công ty mẹ

Giải trình chênh lệch BCTC soát xét