Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang - Báo cáo tài chính Quý 3/2017: