+ Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 3/2018

+ Báo cáo tài chính riêng  - Quý 3/2018

Giải trình về kết quả kinh doanh cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018