Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 2/2019

Báo cáo tài chính riêng - Quý 2/2019

Giải trình về kết quả kinh doanh cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019