+ Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2020 - Hợp nhất
+ Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2020 - Công ty mẹ
+ Giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2020