+ Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 1/2021 

+ Báo cáo tài chính riêng - Quý 1/2021 

+ Giải trình về kết quả kinh doanh cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2021