+ Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2021 - Hợp nhất 

+ Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2021 - Công ty mẹ 

+ Giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2021