+ Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 4/2021 

+ Báo cáo tài chính riêng - Quý 4/2021 

+ Giải trình về kết quả kinh doanh cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/12/2021