+ Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 3/2022

+ Báo cáo tài chính riêng - Quý 3/2022  

+ Giải trình về kết quả kinh doanh cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/09/2022