Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính quý 2-2012 hợp nhất đã kiểm toán: bctc_quy_2_2012_dhg_hop_nhat

báo cáo tài chính quý 2-2012 Công ty mẹ đã kiểm toánt: bctc_quy_2_2012_dhg_kt