Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính quý 3/2012 hợp nhất: bctc_quy_3_2012_hop_nhat

Báo cáo tài chính quý 3/2012 Công ty con: bctc_quy_3_cong_ty_con