Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính công ty mẹ: bctc_congty_me

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012: bctc_hopnhat_2012