Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính 2012 Công ty mẹ đã kiểm toán: BCTC_CONGTYME_DAKIEMTOAN

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2012: BCTC_HN_DAKIEMTOAN

Giải trình chêch lệch: giai_trinh