Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 
Báo cáo công ty mẹ: bctc_congtyme
Báo cáo hợp nhất: bctc_hopnhat
Báo cáo tài chính công ty con: bctc_congtycon