Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ: bctc_da_kiem_toan_dhg

báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất: bctc_da_kiem_toan_hop_nhat