Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Thông báo chốt danh sách cổ đông  chot_ds_co_dong

Nghị quyết HĐQT  nghi_quyet_hdqt