Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 bổ sung thay thế thay thế các nội dung sau:

 

+ Tờ trình 008/2017/TTr.DHG ngày 17/04/2017 thay thế tờ trình 003/2017/TTr.DHG ngày 03/04/2017 về chương trình cổ phiếu cho người lao động: Xem/Tải về

 

+ Tờ trình 007/2017/TTr.DHG ngày 17/04/2017 thay thế tờ trình 001/2017/TTr.DHG ngày 03/04/2017: Xem/Tải về

 

+ Dự thảo nghị quyết: Xem/Tải về