CBTT về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 23 và bầu bổ sung thành viên HĐQT - bà Đặng Thị Thu Hà, chi tiết vui lòng xem trong file kèm theo: Xem chi tiết/Tải về