DHG Pharma​ công bố nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/08/2017, vui lòng xem chi tiết trong file kèm theo:

DHG Pharma​ công bố nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/08/2017