DHG Pharma xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Vui lòng xem chi tiết trong file kèm theo:

DHG Pharma CBTT về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc