Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2, vui lòng xem chi tiết trong file kèm theo:

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017