CBTT đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát và bổ nhiệm các chức danh do HĐQT bổ nhiệm