CBTT về việc bổ nhiệm Giám đốc nhân sự và Người phụ trách quản trị Công ty