CBTT ngày đăng ký cuối cùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019