Công bố thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên