CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức và hủy ngày ĐKCC cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019