CBTT về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019